این یک طرح از مد افتاده سه ستونه است که محتوا در وسط نمایش داده می شود. در ستون کنار می توانید ماژول هایی با اهمیت مساوی نمایش دهید. عرض ستون کناری از طریق پارامترهای قالب به راحتی قابل تغییر است.

همه موقعیت های قالب را ببینید